Veelgestelde vragen

Wij beantwoorden uw vragen over taal en rekenen in het mbo graag. Hieronder vindt u eerst een antwoord op de meest actuele vragen. Daarna ziet u wat u kunt doen als u een andere vraag heeft. Bij Oproepen vindt u onze vragen aan u.

 


26/10/2017 Stel, een student mbo-3 stroomt af naar mbo-2. Hij heeft alles afgerond, maar een 4 voor rekenen. Daarom kan hij geen vrijstelling krijgen en dus niet diplomeren. Kun je in dit geval een beroep doen op de hardheidsclausule?

Ja, dat kan. De hardheidsclausule is bedoeld voor noodgevallen, waarvoor geldt dat studenten studievertraging op zouden lopen als zij nog een examen Nederlands of rekenen moeten doen, terwijl ze alle andere vakken al hebben afgerond. Dit betekent dat de hardheidsclausule niet geldt als zij afstromen en nog andere vakken moeten doen, waardoor ze ook in de gelegenheid zijn om nog een examen Nederlands of rekenen te doen. Uiteraard geldt wel de slaag-zakregeling in de nieuwe opleiding, dus voor Nederlands kan de hardheidsclausule alleen toegepast worden indien hiervoor een 5 is behaald in de voorgaande opleiding.


03/10/2017 Hoe moet het keuzedeel Nederlands 3F geŽxamineerd worden?

Het keuzedeel bevat exact dezelfde inhoud als de generieke eisen 3F Nederlands. In het Examen- en kwalificatiebesluit WEB staat dat de eisen en het niveau van het keuzedeel Nederlands 3F moeten overeenkomen met de eisen en het niveau van het onderdeel Nederlandse taal van een kwalificatie. Dit betekent dat voor het keuzedeel 3F Nederlands alle voorwaarden gelden die ook gelden voor de examinering van generiek 3F Nederlands. De onderdelen lezen en luisteren dienen dus middels een centraal examen te worden geŽxamineerd en spreken, gesprekken voeren en schrijven middels een instellingsexamen. Het gemiddelde van het CE en het IE vormen het eindcijfer.

In het keuzedeel Nederlands 3F staat de volgende tekst opgenomen:
Het keuzedeel wordt afgesloten met deelname aan het Centraal Ontwikkeld Examen (COE). Deze COE’s worden ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van het College van Examens (CvE).

De formulering van deze tekst kan de onterechte suggestie wekken dat bij het keuzedeel Nederlands alleen een centraal examen afgenomen dient te worden en er voor de onderdelen spreken, gesprekken voeren en schrijven geen instellingsexamen nodig zou zijn.


07/09/2016 In het servicedocument vrijstellingen staan de volgende voorwaarden voor het geven van een vrijstelling:

Vrijstelling is van toepassing als voldaan is aan onderstaande voorwaarden.
a. De student heeft voor het desbetreffende onderdeel op hetzelfde of op een hoger mbo-niveau examen gedaan en daarvoor ten minste het cijfer 6 behaald, of de student heeft in het havo of vwo het eindexamenvak Nederlandse taal of de rekentoets op basis van de referentieniveaus afgerond met ten minste het cijfer 6; de student heeft in het havo of vwo het eindexamenvak Engels afgerond met ten minste het cijfer 5.
b. De opleiding waarvoor vrijstelling wordt verleend wordt afgerond binnen twee studiejaren na het studiejaar waarin de student is gediplomeerd met bovengenoemd resultaat dan wel is uitgeschreven voor de opleiding waarin bovengenoemd resultaat is behaald.

Wat wordt precies bedoeld met de cursieve zinsnede ‘op hetzelfde of op een hoger mbo-niveau’? Betekent dit dat er geen vrijstelling mogelijk is bij doorstroom van mbo 2 naar mbo 3?

Met hetzelfde of hogere mbo-niveau wordt hier het referentieniveau bedoeld dat hoort bij een mbo-niveau. Omdat bij mbo 2 en bij mbo 3 allebei sprake is van referentieniveau 2F, kan een student dus wel vrijstelling krijgen voor Nederlands en rekenen bij doorstroom van mbo 2 naar mbo 3 als ook aan de overige voorwaarden is voldaan.


07/07/2016 In de brief van de bewindspersonen aan de Tweede Kamer van 14 juni 2016 is aangekondigd dat voor studenten in de entreeopleiding en mbo-2 waarvoor 2F niet haalbaar is, een 2A niveau voor Nederlands wordt geÔntroduceerd. Wat betekent dit?

In de toekomst zal worden gewerkt met een 2A normering voor Nederlands. Dat betekent dat elke student het 2F examen Nederlands maakt, maar dat het examen voor studenten in de entreeopleiding en mbo-2 wordt genormeerd op zowel 2F als 2A niveau. Vervolgens wordt in overleg tussen de instelling en de student bepaald welk resultaat wordt overgenomen. Er wordt nog bezien welke regels hiervoor worden gesteld. Dit is dus anders dan bij rekenen, waar een apart 2A examen kan worden afgenomen.

Om het voor studenten mogelijk te maken om ook daadwerkelijk te diplomeren op basis van examens op 2A niveau is een wetswijziging nodig. Het Wetsvoorstel differentiatie exameneisen taal en rekenen zal later dit jaar naar de Tweede Kamer worden gestuurd en treedt vermoedelijk in werking in schooljaar 2018-2019. Tot dan wordt cijferdifferentiatie toegepast voor studenten in mbo-2. Bij studenten in de entreeopleiding die meedoen aan het centraal examen 2F wordt ook cijferdifferentiatie toegepast.


07/07/2016 In artikel 3b van het EKB staat dat het mogelijk is om een vrijstelling te geven voor afzonderlijk het centraal examen of het instellingsexamen. Mag een examencommissie studenten ook vrijstelling geven voor onderdelen van het instellingsexamen? Dus alleen voor schrijven, spreken of gesprekken voeren?

Nee, dat mag niet. Artikel 3b heeft het over 'vrijstelling voor een examenonderdeel' of 'vrijstelling van het instellingsexamen'. In de toelichting (Wijziging WEB, 23 april 2012) staat: 'Een dergelijke vrijstelling voor het examenonderdeel Nederlandse taal kan verkregen worden voor het gehele examenonderdeel of voor een deel ervan (het centraal examen Nederlandse taal dan wel het instellingsexamen Nederlandse taal)'. Hieruit blijkt dat 'een deel ervan' moet worden uitgelegd als centraal examen (CE) of instellingsexamen (IE). De woorden 'dan wel' geven geen ruimte voor andere mogelijkheden.


07/07/2016 In de memorie van toelichting van 23 april 2012 wordt bij het toekennen van vrijstellingen gesproken over een 'ruimere discretionaire bevoegdheid van examencommissies'. Wat betekent dit?

In de toelichting staat in de zin erna (Stb 2012, 217 p.46): 'Bij de vrijstelling van het instellingsexamen van het onderdeel Nederlandse taal heeft de examencommissie net zoals bij het instellingsexamen van de overige examenonderdelen een ruimere discretionaire bevoegdheid, met dien verstande dat de vereisten uit het eerste lid van artikel 3b van toepassing zijn. Dit betekent dat de examencommissie bij de afweging over vrijstelling van het instellingsexamen van het onderdeel Nederlandse taal dezelfde vereisten in acht dient te nemen als de eisen die gelden voor de vrijstelling van het gehele examenonderdeel Nederlandse taal, maar dat er aan de examencommissie een ruime beoordelingsvrijheid toekomt'. De examencommissie heeft een ruime beoordelingsvrijheid bij de vraag of een instellingsexamen qua inhoud zou moeten leiden tot een vrijstelling.


07/07/2016 Studenten in de entreeopleiding hoeven nog niet mee te doen aan de verplichte centrale examinering. Mag een school ervoor kiezen om helemaal geen Nederlands of rekenen te examineren in de entreeopleiding?

Nee, dat mag niet. Op grond van artikel 7.4.3 van de WEB strekt het examen van een beroepsopleiding zich uit over de kwalificatie en een of meer keuzedelen. Onderdeel van de kwalificatie zijn ook Nederlands en rekenen en daarom moet dit dus worden geŽxamineerd.


03/06/2016 Hoe zit het met de vermelding van de verschillende soorten examens (3F, 3ER, 2F, 2ER, 2A, 2A-ER) op de resultatenlijst?

Op de resultatenlijst wordt voor mbo-4 bij het niveau vermeld: 3F, 3ER. Vanaf 2016-2017 zal voor de mbo-2 worden vermeld: 2F of 2ER en voor mbo-3: 2F of 2ER (of als een student op mbo-2 of -3 examen heeft gedaan op een hoger niveau: 3F of 3ER). Het 2A en 2A-ER examen zijn in 2016-2017 nog pilotexamens, dus een extra kans. Het cijfer mag extra op de resultatenlijst of op een aparte bijlage worden vermeld.
Voor de entreeopleiding geldt dat het resultaat op een bijlage bij de resultatenlijst kan worden vermeld of apart op de resultatenlijst.